kaip

kaip
1 kaĩp adv. 1. SD73, R kokiu būdu; kiek; koks (tiesiogiai klausiant): Kaĩp tu tai darai? K. Kaip tu galėjai atvykti? J.Jabl. | Kaip ilgai tu ten būsi? Skrd. Kaip brangi ta šluota? BsPI39. | Kaip tavo sveikata? Skr. O kaip šiandie oras? Ėr. | Kaip ans yra pavarde? Plng. 2. vartojamas sušukimuose: Kaip greit viskas bėga, teka ir keičiasi! P.Cvir. Kaĩp gražu! Skp. Kaip čia gražiai! Als. Oi, kaĩp sopa galvą! Slm. Penkių nesuskaito, o kaip išsistato! LTR(Jnš). 3. kitaip: Jau ne kaip, ans yra miręs Šts. Jie gal ar persitaisę (persirengę), ar kaip įlenda . 4. žiūrint koks, žiūrint kiek: Stogas stovi penkiolika trisdešimt metų – kaĩp ilginiai, kaĩp apklojimas Šts. Atsieit, kaip ko kame daug yra Plt. 5. kažkaip, kažin kaip, labai: Nutyla visi įgeidžiai, kad ir kaip jie kartais priešintųsi . 6. kartu su kitais žodžiais rodo veiksmo būdą: Nukasus bulves ar kitas daržo žoles nuėmus, vėl reik kaip galint giliai suarti S.Dauk. Pradėjo kaip vien gal bėgti Plng. Reikia kaĩp įmanant saugoti ligonį nuo nuliūdimo . Pjauk rugius kap žemiau (kaip galint žemiau, ko žemiau), kad rugiena būtų žemesnė Prng. Ne kaip noris, bet kaip regis Plt. Kaip išdėta girdėti balsas jo, kaip gieda J. Matos vis kaip išdėt S.Dauk. Uošvės nelabai kaip žentų mėgiamos . 7. kartu su kitais žodžiais rodo veiksmo laiką: Iškeliavo vaikai kaip švintant I. Teveža pyliavą kaip (pavyzdžiui, kad ir) subato[je], kad kelias nepralytum Šts. Duktė jau buvo surišta, nesa kaip ryto jau būt turėję ją išvežt BsPI6.
◊ jei (kad) kaĩp ko gero: Jei kaĩp, ryto[j] būs lytaus Šts. Kad kaĩp, reiks išeiti iš namų Ėr.
kaĩp aĩ tučtuojau: Kad tu man kaip ai ateitum Ds.
kaĩp antaĩ
1. būtent, pavyzdžiui: Naminiai gyvuliai, kaip antai: arklys, karvė, avis J.Jabl.
2. kaip štai: Kaip antai ansai medžias gyvatos DP138.
kaĩp gyvaĩ jokiu būdu: Kitiems žmonėms prikaišauti arba iš ligonio tyčiotis – kaip gyvai ne! Tat.
kaĩp gývas niekados: Kaĩp gyvas to matęs nesu .
kaĩp ir̃ (jéi), kaĩp i A1885,314, lyg, tarytum: Anam gale tvartų kaip ir kas šmėkštelė[jo] ir greit išnyko Ašb. Aš kalbėjau kaĩp i vyresnis Lnkv. Ant galo jis kaip ir pradėjo truputį sirguliuoti . Buvo raudonu kotu, kaip ir peilis, nu ir prapuolė Pbs. Kaip ir nėra kitos mergos, kad vis tą pačią vadini! . Aš gyvenu, kaip jei kiti žmonys Kv. Pasipasakok man visas savo bėdas, kaip jei savo broliuo Šv. Kodaliai buvo, kaip jei viedrai, su ausimis, bet be kampų (lankų) Plt. Galiu atvirai pasipasakoti tau, kaip jei savo vaikui Žem. Buvo teip pat sveikas, kaip jei pirmu M.Valanč. Žirnikas teip pat yra žolė vienmetinė, kaip jei kitos ankštėtosios žolės S.Dauk.
kaĩp kar̃tas (sỹkis) tartum specialiai: Vos šieną suvežėme, kaip sykis ir ėmė lyti Nmk. Kaip sykis kitą dieną Glanas gavo laišką .
kaĩp mataĩ (mãtant) tuojau pat: Visi kaip matai subėgo Pnd. Kaip bematant padarė Mlt.
kaĩp reĩkia (reĩkiant, reĩkalas, stóvi) tinkamas; tinkamai: Jau mes kaip reikiant įsikūrėme naujojoje vietoje . Ko tu durų kaip reik neuždarei? Jnšk. Kaip reikalas šakalys neskyla Grž. Sesuo jau kaĩp stóvi merga .
kaĩp tàt Šl žinoma: Ar tu buvai vakar jomarke? – Kaip tàt Dr.
kaĩp týčia lyg sąmoningai, tartum specialiai: O dár kaip týčia pradėjo lyti Ldvn.
kaĩp tìk (tiktaĩ) visai taip; vos; tik, tiktai: Diena kaip tik pasitaikė tokia, kad gražesnės nė nepanorėsi J.Balt. Tenai buvo šaltinėlis kaip tik man atsigerti J.Jabl. Jautis stovia kaip tik pjauti Šl. |Pareisiu su bačka sėmenų kaip tik rūta Kp. Kepurė didumo kaip tìk . Ant šito piršto žiedas – kaĩp tiktaĩ Slm. | Prisisėmė krepšį pinigų – kaip tik jį pakelia (ps.) Db. Diržas kaip tìk sutenka . | Nieko te daugiau nebesą, kaĩp tìk keletas ... medžių BM40. Daug yra sviete jaunųjų mergelių: nė vienos nemyliu, kaip tik tave vieną (d.) Grz.
kaĩp véik (víen) kaip tik: Kaip veik vienas vagonas tuščias prš. Kaip vien reikiant M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • KAIP — may refer to:* Korea Area Incentive Program * KAIP (FM), a radio station (88.9 FM) licensed to Wapello, Iowa, United States …   Wikipedia

  • kaip ir — kaip ir̃ dll. Ji̇̀s kaip ir žadėjo atvažiúoti šį̃ sekmadiẽnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip — obs. form of cape n.1, cope n.1 …   Useful english dictionary

  • kaip — 3 kaĩp conj. 1. tarytum, it, lyg; kaipo (lyginant): Koks gražus mažytis mūsų kraštas, – kaip lašelis tyro gintaro S.Nėr. Puvėsių sienos su skylėm kaip rėtis T.Tilv. Vaikų kaip pupų, o duonos nė plutos LTR. Rugiai da kaip nebuvo (neprasti) Pc.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kaip — Günther Kaip (* 1960 in Linz) ist ein österreichischer Schriftsteller. Biografie Seit 1980 lebt Kaip in Wien, seit 1991 ist er freier Autor. Er veröffentlicht in Anthologien, Literaturzeitschriften und Zeitungen. Außerdem arbeitet Kaip für den… …   Deutsch Wikipedia

  • kaip — 2 kaĩp prt. 1. kone, maždaug, apie: Taip jojau aš kaip valandėlę V.Piet. Atsidariusiose duryse pasirodė mergiščia kaip (kokių, apie) šešiolikos ar penkiolikos metų V.Piet. Gyveno su jąja kaip tris mėnesis ir sugrįžo ing namus savus DP471. Tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip — kai̇̃p 2 jng. Gal gerbiamàsis parlamentãras pasakýtų, kaip pragyvénti už tri̇̀s šimtùs li̇̀tų peñsijos? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip — kai̇̃p 3 dll. Kaip tù klýsti tai̇̃p manýdamas! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip ne kaip — kaip ne kaĩp adv., kaip nẽ kaip DŽ, kaĩp ne kaĩp NdŽ kaip nors, vargais negalais: Gal kaip ne kaĩp pabaigsim darbą iki vakaro DŽ. Visi steigės kaĩp ne kaĩp parvažiuoti Pln. Kaip ne kaip nuvykome į miestą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip norintais — kaip nõrintais adv. kaip nors: Reikėjo kaip nõrintais dar valgyti Als. Bene pakelsi kaip nõrintais Als. Kaip nõrintais reik skubėti tas bulbes nukasti Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”